Stalking, nękanie to po prostu przestępstwo.

Pojęcie STALKING-u to pojecie nowe ale juz przeœladowanie to temat nienowy. Myœlę, że wiele osób doœwiadczyło jakiejœ formy nękania czy uporczywego nagabywania np. na spotkanie...


Pojęcie STALKING-u to pojecie nowe ale juz przeœladowanie to temat nienowy. Myœlę, że wiele osób doœwiadczyło jakiejœ formy nękania czy uporczywego nagabywania np. na spotkanie. Kiedyœ przeœladowca musiał po pierwsze ujawnić się i odważyć by stanšć twarzš w twarz i zagadać. Mógł też wysyłać listy pocztš albo liœciki w innej formie. Jakieœ zwinięte karteczki wrzucone do tornistra czy teczki. Można było oczywiœcie takimi metodami kogoœ zmęczyć i w końcu zestresować ale od kiedy nowe technologie zdominowały naszš komunikację i otaczajšcy nas œwiat, metod przeœladowania jest znacznie więcej i to takich, które pozwalajš zachować anonimowoœć. Dzięki tej anonimowoœci więcej osób decyduje się na nękanie swojej ofiary tudzież wybranki/wybranka.
Łatwo jest kupić 10 starterów i z każdego numeru wysyłać takie same smsy.
Nawet jeœli treœci tych wiadomoœci sš obiektywnie miłe typu „ładnie dzisiaj wyglšdałaœ” albo „tak mi się podobasz” jeœli sš wysyłane przez anonima albo kogoœ od kogo nie życzymy sobie dostawać takich smsów, to jest to z pewnoœciš niemiłe, a jeœli się rozcišga w czasie może zamienić się w dramat. Adresat czuje się osaczony, zastraszony. Często jednak treœci takich wiadomoœci to groŸby i próby zastraszania np. od naszych exów, którzy nie mogš się pogodzić z rozstaniem.
Osoby takie działajš w dużych emocjach i myœlš nieracjonalnie. Gotowe sš posunšć się bardzo daleko by realizować swoje cele. Mogš to być uporczywe próby powrotu do zwišzku, tworzenia jakiejkolwiek nowej relacji lub chociaż chęć bycia w pobliżu ukochanej osoby. Może to być również chęć zemsty i próba uprzykrzenia życia. Niektórzy sš w tym bardzo wytrwali i kreatywni. I tu właœnie sprzymierzeńcami takich przeœladowców sš nowe technologie. Dzisiaj możemy obserwować, nagrywać, podsłuchiwać, zasypywać komuœ skrzynkę email, czy pocztę głosowš albo wysyłać właœnie setki smsów z groŸbami z różnych numerów.
W skrajnych przypadkach takie nękanie może spowodować stany chorobowe u osoby przeœladowanej takie jak : nerwice, kłopoty ze spaniem, koncentracjš, zaburzenia trawienia. Wynika to z permanentnego stresu i obawy o życie własne i najbliższych.


We wszystkich przypadkach kiedy czujemy się właœnie zagrożeni albo została ewidentnie naruszona nasza prywatnoœć powinniœmy zgłosić ten fakt na Policję albo jeszcze lepiej do Prokuratury. Praktyka pokazuje, że Policja częœciej bagatelizuje przypadki nękania i odsyła ofiarę z kwitkiem.
Dobrze jest jeœli prowadzimy notatki takiego nękania. Kiedy ktoœ nas œledził, stał pod oknem, dopytywał przyjaciół itp. smsy, maile oczywiœcie zachowujemy.
Jeœli taki proceder utrzymuje się dłużej niż miesišc i powoduje nasz dyskomfort już możemy mówić o przestępstwie.
Jeœli nie wiemy kto do nas pisze i wysyła wiadomoœci pamiętajmy, że zdecydowana większoœć to osoby z naszego otoczenia, znane nam. Po prostu 90% to byli partnerzy a reszta to nieszczęœliwie zakochani. Oczywiœcie w obu tych grupach zdarzajš się psychopaci. Osoby takie czerpiš przyjemnoœć ze œwiadomoœci, że wprawiajš nas w stany lękowe, stany zagrożenia. Niektórzy nie zdajš sobie jednak sprawy z tego, że wyrzšdzajš komuœ takš krzywdę i wycofujš się gdy dociera do nich, że sprawa trafiła do organów œcigania. Psychopata może wtedy przenieœć swoje zainteresowanie na innš osobę.
Problem nie będzie rozwišzany ale przynajmniej my będziemy zostawieni w spokoju.

Co grozi osobie która nas nęka :

W 2011 do polskiego kk został dodany przepis okreœlajšcy stalking.

Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznoœciami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatnoœć, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywajšc się pod innš osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrzšdzenia jej szkody majštkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu okreœlonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do lat 10.
§ 4. Œciganie przestępstwa okreœlonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Artykuł czytany 1121 razy.


powrót do listyƒSkomentuj artykuł


dołšcz zdjęcie

max wymiary obrazka 4000x4000 px, max wielkoœć pliku 1MB (.gif, .jpg, .png)