Regulamin

Regulamin Portalu Expartner.

§ 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.
1.2. Portal - serwis internetowy prowadzony przez Spółkę dostępny w domenie http://expartner.info w ramach, którego użytkownicy opisują swoich byłych partnerów lub inne osoby.
1.3. Użytkownik niezarejestrowany – osoba korzystająca z Portalu będąca osobą fizyczną.
1.4. Użytkownik zarejestrowany – osoba zarejestrowana na portalu , zgodnie z regulaminem , będąca osobą fizyczną, która ukończyła 16 lat.
1.5. Użytkownik Premium – Użytkownik zarejestrowany, który uzbierał lub wykupił nie mniej niż 100 punktów.
1.6 Profil- opis osoby stworzony przez Użytkownika zarejestrowanego lub Użytkownika Premium na Portalu, dotyczący jego byłego partnera lub innej osoby, a nie samego użytkownika, w którym gromadzone są dane byłego partnera lub innej osoby przez Użytkownika zarejestrowanego lub Użytkownika Premium.
1.7. Avatar – zdjęcie wybrane przez zarejestrowanego Użytkownika, Użytkownika Premium lub grafika przedstawiająca jego osobę.
1.8. Szukaj – wyszukiwarka przedmiotowa treści zamieszczonych na Portalu Expartner.info z wyłączeniem profili.
1.9 Wyszukiwarka „Sprawdź osobę” – opcja wyszukiwania osób opisanych w profilach.
1.10 Punktacja – otrzymywanie punktów przez zarejestrowanego Użytkownika, Użytkownika Premium, za aktywność na Portalu zgodnie z Regulaminem.
1.11 Administrator – osoba/osoby sprawująca nadzór nad prawidłowym działaniem Portalu,
1.12. Spółka – podmiot zarządzający: Air Crew Limited Liability Company 3511 Silverside Road Wilmington, Delaware USA 19810.nazwa spółki w USA.
1.13. ISS Polska Marta Piotrowska– podmiot odpowiedzialny na portalu expartner za obrót płatnościami w systemie PayU ( obsługa reklamacji i zarządzanie danymi osobowymi w zakresie realizacji płatności i dostarczenia usług).

§ 2. Zasady ogólne

2.1. Niniejszy Portal umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym i Użytkownikom Premium opis byłych partnerów lub innych osób na podstawie swoich doświadczeń życiowych, w tym zamieszczanie opisów swoich przeżyć z nimi, zdjęć, o ile są one własnością Użytkownika zarejestrowanego lub Użytkownika premium. Przy dokonywaniu wyżej opisanych czynności Użytkownik zarejestrowany i Użytkownik Premium powinien jednak zachować umiar przy formułowaniu swoich opinii i przestrzegać Regulaminu.
2.2. Użytkownik niezarejestrowany ma dostęp do wszystkich treści portalu z wyjątkiem możliwości zbierania punktów i korzystania z wyszukiwarki „Sprawdź osobę”.
2.3. Przeglądając lub dokonując wpisów na niniejszym Portalu, każda osoba akceptuje warunki Portalu, w tym Regulamin i wszelkie do niego załączone pliki a także politykę prywatności.
2.4. Użytkownik zarejestrowany i Użytkownik Premium może tworzyć wiele Profili.
2.5. Każda osoba niezależnie od tego czy jest Użytkownikiem zarejestrowanym, Użytkownikiem Premium, czy też osobą niezarejestrowaną, odwiedzającą Portal, jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2.6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, dostęp Użytkownika zarejestrowanego, Użytkownika Premium do Portalu może zostać ograniczony lub zablokowany, a jego dane w Portalu – usunięte bądź zablokowane według wyboru Spółki.


§ 3. Rejestracja Użytkowników

3.1. Każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat może dokonać rejestracji na warunkach określonych w Regulaminie.
3.2. W przypadku, jeśli login lub hasło wybrane przez Użytkownika nie jest dostępne lub używane jest przez innego Użytkownika, w celu dokonania rejestracji, musi on wybrać inny login lub hasło.
3.3. W Przypadku usunięcia lub zablokowania Użytkownika zarejestrowanego, Użytkownika Premium, nie może on bez uprzedniej zgody Spółki, ponownie się zarejestrować ,a jeśli tego dokona, jego konto może zostać usunięte lub zawieszone.
3.4. W celu dokonania rejestracji Użytkownik musi podać, następujące dane: login, hasło, adres e-mail .
3.5. Z chwilą wprowadzenia do Portalu danych opisanych w pkt. 3.4. dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką i zarejestrowania Użytkownika. Spółka udziela Użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Portalu i jego zawartości. Spółka po dokonaniu rejestracji wysyła na adres e-mail Użytkownika informację potwierdzającą dokonanie rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia dokonania rejestracji w terminie 5 (pięciu) dni od chwili otrzymania wiadomości na adres e-mail, potwierdzającej dokonanie rejestracji. W przypadku jeśli weryfikacja nie zostanie przeprowadzona Spółka zastrzega sobie prawo do niezarejestrowania Użytkownika na Portalu.
3.6. Użytkownik zarejestrowany i osoby niezarejestrowane mogą korzystać z Portalu wyłącznie dla swojego prywatnego i niekomercyjnego użytku i nie będą używać bez zgody Spółki treści zawartych w Portalu w tym dalej ich przenosić, kopiować, sprzedawać, wynajmować czy użytkować w jakikolwiek inny równoważny sposób godzący w interesy Spółki, innych Użytkowników lub osób trzecich.
3.7. Udzielenie przez Spółkę wyżej wskazanej licencji nie przenosi na Użytkownika zarejestrowanego żadnych praw do niniejszego portalu i ich treści, a jedynie pozwala im na: zakładanie Profili, przeglądanie wpisów i ich tworzenie, komentowanie artykułów, profili i wątków na forum, zbieranie punktów, korzystanie z wyszukiwarki „Sprawdź osobę” zgodnie z Regulaminem, korzystanie z funkcji osobistego konta.
3.8. W przypadku jeśli użytkownik pobierze treści z Portalu dla celów prywatnych, zaopatrzy on je odpowiednimi klauzulami wskazującymi na to z jakiej strony zostały pobrane.
3.9. Informacje zamieszczone przez Użytkowników na wszystkich Profilach są dostępne jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych i Użytkowników Premium oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
3.10. Poprzez zarejestrowanie się Użytkownik posiada w szczególności możliwość:
3.10.1. tworzenia profili osób, ich uzupełnianie,
3.10.2. dodawania komentarzy w zakresie i na warunkach opisanych w Regulaminie,
3.10.3. zamieszczania zdjęć odpowiadających wymogom Portalu,
3.10.4. czynnego udziału w forach dyskusyjnych,
3.10.5. udziału w głosowaniach tematycznych.,
3.10.6. zbierania punktów za aktywność na portalu zgodnie z Regulaminem,
3.10.7. korzystania z wyszukiwarki tematycznej,
3.10.8. korzystania z wyszukiwarki „Sprawdź osobę” na zasadach określonych w Regulaminie,
3.10.9. korzystania z funkcji konta osobistego,
3.10.10. uzyskania statusu użytkownika Premium.


§ 4. Opisywanie przez Użytkowników zarejestrowanych i Użytkowników Premium byłych partnerów życiowych lub innych osób – warunki:

4.1. Użytkownik dzięki rejestracji uzyskuje możliwość stworzenia profilu swoich byłych partnerów lub innych osób oraz uzupełniania ich na bieżąco.
4.2. W ramach informacji zamieszczanych przez Użytkownika zarejestrowanego lub Użytkownika Premium na portalu, podaje on obowiązkowo następujące dane opisywanej osoby : imię, pierwsze 3 (trzy) litery nazwiska oraz opcjonalnie miejscowość , pierwsze trzy liczby numeru telefonu, oraz inne dane, które nie będą pozwalały na identyfikację byłego partnera/osoby przez ogół społeczeństwa, ale mogą być ewentualną zachętą/przestrogą do nawiązania z nim znajomości, opierając się na informacjach zamieszczonych na Portalu.
4.3. Jedynie w celu sprawnego korzystania z wyszukiwarki „Sprawdź osobę” Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik Premium może podać adres e-mail i numer telefonu byłego partnera lub innej osoby, której profil ma dotyczyć. Dane te nie są upubliczniane a jedynie wykorzystywane przez wyszukiwarkę „Sprawdź osobę”.
4.4. Bezwzględnie zakazane jest , z wyjątkiem zapisu zawartego w punkcie 4.3., podawanie nazwiska byłego partnera lub innej osoby, jego danych osobowych które pozwalają na jego łatwą i szybką identyfikację przez ogół społeczeństwa, w szczególności takich jak:
4.4.1. nazwisko,
4.4.2. numer telefonu,
4.4.3.dokładny adres zamieszkania, zameldowania z wyj. zapisu pkt.4.5,
4.4.4. PESEL, NIP, REGON czy inne dane rejestrowe powszechnie sprawdzalne,
4.4.5. odnośniki do portali społecznościowych z profilem ekspartnera.
4.5. Portal dopuszcza możliwość podawania poprzednich i aktualnych nazw miejscowości zamieszkania byłego partnera lub innej osoby.


§ 5. Zasady korzystania z Portalu

5.1. Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik premium otrzymuje od portalu konto osobiste z nazwą i Avatarem, które określił podczas rejestracji. Konto to służy do rozpoznawania użytkownika na Portalu, do wyświetlania historii aktywności na Portalu (tworzone profile, komentarze do profili, komentarze do artykułów, wpisy na forach, do korespondencji z innymi zarejestrowanymi użytkownikami – poczta portalu, tworzenia grup znajomych skrzynka wiadomości oraz do zbierania punktów za wszystkie te aktywności opisane w Regulaminie)
5.2. Użytkownik zarejestrowany i Użytkownik Premium ma prawo wielokrotnie zmieniać swój Avatar i opis własnej osoby.
5.3. Użytkownik zarejestrowany, Użytkownik Premium w celu stworzenia profilu byłego partnera lub innej osoby, musi stworzyć jego opis, zgodny z wymogami Portalu, następnie go zatwierdzić. Niezwłocznie po zatwierdzeniu opisu byłego partnera lub innej osoby, profil zostaje zamieszczony w bazie Portalu.
5.4. Użytkownicy zarejestrowani i Użytkownicy Premium tworzący profile swoich byłych partnerów lub innych osób, korzystając z Portalu nie mogą:
5.4.1. podawać informacji, które są nieprawdziwe,
5.4.2. używać Portalu do jakichkolwiek celów własnej reklamy czy zniesławienia byłego partnera lub innej osoby,
5.4.3. rozpowszechniać za pośrednictwem Portalu plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień;
5.4.4. umieszczać materiałów (zdjęć ,stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści;
5.4.5. umieszczać treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie;
5.4.6. rozpowszechniać za pomocą Portalu treści, naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne, jak również treści rażąco drastycznych;
5.4.7. zakładać Konta i umieszczać pliki o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje, przy czym zakaz ten dotyczy także opisów Profili, opinii i komentarzy , plików czy nagrań,
5.4.8. utrudniać innym Użytkownikom korzystanie z Portalu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane;
5.4.9. obciążać serwer obsługujący Portal, poprzez nadmierne generowanie ruchu na Profilu lub Portalu lub inne działania, wykraczające poza ramy rozsądnego użycia, przysługujących Użytkownikowi uprawnień;
5.4.10. odpłatnie przenosić, a także we wszelkich innych formach odpłatnie udostępniać część lub całość Profilu;
5.4.11. zamieszczać w Profilach czy postach i opisach lub jakichkolwiek innych dostępnych na Portalu treściach jakichkolwiek prywatnych „regulaminów”, „wyłączeń odpowiedzialności”, informacji o wyłączeniu odpowiedzialności własnej lub innych Użytkowników w jakiejkolwiek formie lub treści;
5.4.12. umieszczać na Portalu pliki i treści zawierające dane osobowe innych osób takie jak: nazwisko, numer telefonu, adres, czy inne pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację przez ogół społeczeństwa.
5.5. Spółka może w każdej chwili, według swojego, uznania powołać Administratora, który na danym terytorium będzie odpowiedzialny za kontakt z Użytkownikami i osobami trzecimi, które zgłaszają dokonanie naruszeń.
Inne wskazania i sytuacje nieopisane wprost w Regulaminie:
5.6. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane wprost przez Regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Spółki uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania, stanowi naruszenie Regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych, Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Portalu , części plików lub całkowitej blokady dostępu do Portalu.


§ 6 Zasady korzystania z wyszukiwarki „ Sprawdź osobę”.

6.1. Zbieranie punktów :
Użytkownik zarejestrowany i Użytkownik Premium, korzystający z różnych funkcji Portalu zbiera punkty.
6.1.1. Punkty przyznawane są za następujące aktywności :
- zarejestrowanie do serwisu 10 pkt.
- dodanie profilu zawierającego istotne informacje 10 pkt.
- dodanie realnego zdjęcia opisywanej osoby 5 pkt.
- dodanie swojego zdjęcia do Avatara 5 pkt.
- przedstawienie siebie w formie opisu 5 pkt.
- rzeczowe komentarze do artykułów, na forum 2 pkt. (max 5 dziennie)
- zalogowanie na konto użytkownika 1 pkt. (max 1 dziennie)
- głosowanie w ankiecie 1 pkt.
6.1.2. Administrator ma prawo do oceny czy dany profil, opis osoby, komentarz jest rzeczowy a zamieszczone zdjęcie lub grafiki adekwatne do wymogów regulaminu i może cofnąć przyznane przez system punkty.
6.1.3. Punkty pojawiają się na bieżąco w prawym górnym rogu ekranu, po każdej punktowanej aktywności. Suma uzbieranych punktów wyświetla się stałe na koncie osobistym Użytkownika zarejestrowanego i Użytkownika Premium.
6.1.4. Po uzbieraniu 100 punktów Użytkownik zarejestrowany zmienia status na Użytkownika Premium i otrzymuje prawo do korzystania z wyszukiwarki „Sprawdź osobę”. Za każde sprawdzenie osoby w wyszukiwarce „Sprawdź osobę”, Portal pobiera 20 punktów z osobistego konta Użytkownika Premium.
6.2. Zakup pakietu punktów.
Każdy zarejestrowany użytkownik może stać się Użytkownikiem Premium poprzez uzbieranie 100 punktów za aktywność na portalu oraz poprzez wykupienie na portalu pakietu 100 punktów za 19 zł 90 gr (dziewiętnaście złotych 90/100) w systemie PayU, zgodnie z zasadami określonymi przez PayU.
6.3. Użytkownik z chwilą uzyskania statusu Użytkownika Premium, ma już na stałe możliwość korzystania z wyszukiwarki „Sprawdź osobę”, pod warunkiem, że ma na swoim koncie , nie mniej 20 punktów.
6.4. Profil sprawdzonej osoby jest już na stałe widoczny na koncie osobistym Użytkownika premium ,sprawdzającego daną osobę.


§ 7. Polityka prywatności

7.1. Spółka dba o zapewnienie należytego poziomy ochrony danych osobowych Użytkowników i w tym celu wydała Politykę prywatności, która jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
7.2. Korzystając z Portalu, wszyscy przyjmują do wiadomości, że korzystanie z internetu nigdy nie jest w pełni bezpieczne i inne osoby mogą przeczytać lub przechwycić przesyłane/wyświetlane przez internet dane nawet jeśli zamieszczona jest przez Spółkę informacja, że wiadomość jest kodowana lub szyfrowana.
7.3. Portal jest nową inicjatywą zaś spostrzeżenia jego Użytkowników są dla Spółki cenną wskazówką co do dalszego jego rozwoju. Dlatego też Spółka jest otwarta na wszelkie propozycje i sugestie związane z usprawnieniem działania Portalu czy wprowadzeniem do niego nowych funkcjonalności. W tym celu należy wysłać wiadomość pod adres: wsparcie@expartner.info
7.4. Uwagi i spostrzeżenia Użytkowników, dotyczące funkcjonowania portalu przekazane Spółce, są nieodpłatne.


§ 8. Odpowiedzialność

8.1. Spółka zapewnia dostęp do Portalu w takiej formie, w jakiej on występuje ze wszelkimi jego wadami i błędami. Spółka dąży do udoskonalania funkcjonalności Portalu ale nie zapewnia jego sprawnego działania. Spółka nie gwarantuje, że Portal zapewni Użytkownikom oczekiwany przez nich poziom wydajności, szczegółowości czy dokładności. Spółka wyłącza wszelką odpowiedzialność z tego tytułu, zaś Użytkownik zarejestrowany i osoby niezarejestrowane akceptują to.
8.2. Spółka nie gwarantuje i nie zapewnia a także nie ponosi odpowiedzialności za usługi Portalu, w tym usługi świadczone przez osoby trzecie zamieszczające linki do innych źródeł niezwiązanych z Portalem w tym w związku z zamieszczonymi przez Portal reklamami.
8.3. Portal może zawierać błędy, omyłki, nieścisłości albo nieaktualne informacje. Spółka nie zapewnia i nie gwarantuje prawidłowości zapewnień związanych z treścią wpisów albo innych informacji zamieszczonych na Portalu, w tym informacji graficznych. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek Portalu czy jego nieścisłości, odświeżania jego wizerunku, zmian graficznych na stronie Portalu.
8.4. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nielegalne zamieszczanie danych jakiejkolwiek osoby, w tym nielegalne lub nieprawdziwe zamieszczanie opisów i informacji o byłych partnerach i innych osobach, a także za ujawnienie danych osobowych, pozwalających na identyfikację osoby przez ogół społeczeństwa.W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Spółki za:
8.5. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu, o ile takie działania Użytkownika nie stanowią normalnego korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem,
8.6. jakiekolwiek szkody Użytkownika, wynikające z nieprawidłowego udostępniania plików, bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego plików,
8.7. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej, nienależyte zabezpieczenie danych),
8.8. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
8.9. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
8.10. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika, w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Portalu lub usunięcie Profilu wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami,
8.11. przyszłe szkody w związku z treścią postów i opisów,
8.12. działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. W przypadku, jeśli wyłączenie wyżej wskazanej odpowiedzialności nie jest możliwe, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem Spółka wyraźnie wskazuje, iż ogranicza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek zdarzenie czy to wynikające z umowy czy też deliktu, do kwoty równowartości w złotych polskich 100 USD (sto dolarów amerykańskich).


§ 9 Odpowiedzialność Użytkownika za szkody wyrządzone Spółce

9.1. Pomimo tego, że co do zasady Spółka jest uwolniona od odpowiedzialności to jednak mogą zachodzić sytuacje, w których będzie ona zgodnie z wiążącym ją prawem ponosić odpowiedzialność. W takim przypadku Spółka i Użytkownik uzgadniają, iż obowiązującym Strony prawem jest prawo polskie.
9.2. W przypadku, jeśli wiążące strony prawo na to pozwala ,za terminy przedawnienia roszczeń cywilnych strony uzgadniają, iż roszczenia Użytkownika i osób trzecich przeciwko Spółce przedawniają się z upływem 1 roku, od chwili powstania szkody lub wyrządzenia czynu, powodujący obowiązek wypłaty zadośćuczynienia zaś w przypadku roszczeń Spółki do Użytkowników lub osób trzecich termin ten ustala się na 10 lat od chwili powstania szkody lub wyrządzenia czynu powodującego obowiązek wypłaty zadośćuczynienia.
9.3. Jeśli jakakolwiek osoba trzecia wniesie przeciw Spółce roszczenie, które wynikają z:
9.3.1. naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika,
9.3.2. naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów przez Użytkownika,
9.3.3. naruszenia praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej) przez Użytkownika,
9.3.4. materiałów użytkownika zamieszczonych przez Użytkownika,
9.3.5. zgłoszenia złożonego przez Użytkownika w związku z materiałami użytkownika zamieszczonymi przez inne osoby, albo roszczenie, które pozostaje w związku z wymienionymi pozycjami, - Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Spółkę przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami i kosztami (łącznie z pokryciem uzasadnionych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego) związanymi z takimi roszczeniami.


§ 10 Dostępność Portalu

Dostępność i przerwy techniczne

10.1. Spółka i pracownicy Portalu starają się zapewnić aby Portal zawsze był dostępny jednakże Spółka nie gwarantuje nieprzerwanego, ciągłego, albo bezpiecznego dostępu do Portalu.
10.2. Spółka może zawiesić działanie Portalu tymczasowo lub na stałe bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na awarię systemu, konserwację lub naprawy a także ze względu na przyczyny znajdujące się poza kontrolą spółki.
10.3. Spółka może zmodyfikować lub zaprzestać prowadzenia Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeśli wykonuje swoje prawa określone w Regulaminie.
10.4. Przerwy techniczne i konserwacje a także inne zaplanowane zadania będą przeprowadzane w godzinach najmniejszej aktywności Użytkowników oraz, o ile będzie to możliwe, za ich uprzedzeniem zawartym na Portalu.


§. 11 Działanie Forum i zasady jego użytkowania

Dostęp do Forum nie wymaga rejestracji.
11.1. Fora tematyczne służą swobodnej wymianie opinii, doświadczeń, porad w zakresie problematyki relacji międzyludzkich w aktualnych i byłych związkach.
11.2. Spółka może zawiesić bądź usunąć profil Użytkownika w każdym czasie w razie uzasadnionej obawy, iż narusza to Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź dobre obyczaje.
11.3. Zawieszenie czy usunięcie Użytkownika na Forum skutkuje usunięciem bądź zawieszeniem lub zablokowaniem Użytkownika na Portalu.
11.4. Użytkownikowi, który został usunięty bądź zawieszony, przysługuje prawo do reklamacji na zasadach opisanych w Regulaminie.
11.5. Użytkownikowi, którego zablokowano bądź usunięto z Forum, Portalu, nie przysługuje odszkodowanie.


§ 12. Skargi, ochrona byłych partnerów i innych osób przed nadużyciami ze strony Użytkowników:

12.1. Użytkownikom przysługuje uprawnienie do zgłoszenie reklamacji czy skargi, co do treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach działania Portalu.
12.2. Reklamację można zgłosić za pośrednictwem e-mail na adres: reklamacje@expartner.info
12.3. Reklamację należy zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od chwili, w której Użytkownik powziął informację o zdarzeniu, które jego zdaniem narusza jego prawa. 12.4. Jeżeli reklamacja dotyczy działania Administratora lub pracownika Spółki, zostaje ona (w ramach możliwości Spółki) rozpatrzona przez inną osobę niż Administrator lub pracownik, którego działania podlegają reklamacji.
12.5. W reklamacji skarżący powinien opisać zwięźle sprawę, ewentualnie podać dane kontaktowe, sposób kontaktu ze zgłaszającym reklamację. Użytkownik zobowiązany jest współpracować ze Spółką w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii spornych.
12.6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
12.7. Jeśli na podstawie przesłanej informacji Administrator lub Spółka nie jest w stanie rozpoznać reklamacji, Spółka wezwie skarżącego do uzupełnienia reklamacji. Termin 14 dniowy liczony jest wtedy, od chwili uzupełnienia niezbędnych danych.
12.8. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w pkt. 11.6. lub 11.7. Administrator lub Spółka w formie telefonicznej lub e-mailowej informuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpoznania reklamacji oraz o powodach opóźnienia.

§ 13. Prawa autorskie

13.1. Portal jest w sposób zgodny z prawem użytkowany przez Spółkę. Bazy danych zawarte na Portalu są administrowane , zarządzane i przechowywane przez Spółkę. 13.2. Użytkownicy mogą zamieszczać na Portalu bądź Forach dzieła (tj. grafikę, zdjęcia, utwory, filmy), co do których posiadają prawa autorskie bądź prawa pokrewne, zaś ich zamieszczenie nie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź dobrymi obyczajami oraz celem działania Portalu. Poprzez zamieszczenie dzieła Użytkownicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w ramach Portalu lub Forum w tym przekazywanie podmiotom trzecim.
13.3. Użytkownicy w razie zamieszczenia przez siebie dzieła udzielają Spółce bezpłatnej licencji niewyłącznej na publiczne uwidocznienie dzieła w ramach Portalu. Licencja zawarta jest na czas nieoznaczony od chwili ich zamieszczenia.
13.4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć dzieła przez siebie zamieszczone. 12.5. Spółka w razie uzasadnionej obawy, iż zamieszczone przez Użytkownika materiały naruszają postanowienia Regulaminu, może usunąć z Portalu zamieszczone przez Użytkownika materiały i treści bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
13.6. Portal może zawierać linki do innych witryn nie należących do Spółki o ile są one zamieszczone przez Spółkę, Administratora lub inną uprawnioną osobę. Spółka nie przyjmuje za zewnętrzne linki odpowiedzialności.
13.7. Użytkownik i osoby trzecie przyjmują do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych witryn lub zasobów.
13.8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów lub w związku z poleganiem przez użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, produktów lub innych materiałów w takich witrynach lub zasobach.
13.9. Spółka zastrzega sobie prawo ingerowania w treści zamieszczane przez użytkowników w zakresie umieszczania logo czy innego symbolu Spółki lub Portalu np. na zdjęciach, filmach czy innych utworach zamieszczonych w Portalu oraz w zakresie ich dostosowania do wymogów technicznych serwisu.
13.10. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i modyfikacji zamieszczonych przez Użytkowników materiałów w celach reklamowych, statystycznych i handlowych w Portalu jak też i dla podmiotów trzecich.
13.11. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie za zamieszczenie na Portalu dzieł stanowiących ich własność intelektualną.
13.12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników prawa własności intelektualnej, przemysłowej oraz praw pokrewnych jednakże w przypadku otrzymania zgłoszenia Spółka powinna podjąć adekwatne działania.Odnośniki do innych stron
13.13. Spółka wskazuje, iż Portal może zawierać linki do innych stron niezwiązanych ze spółką i które prowadzone są przez podmioty trzecie. Takie linki znajdują się poza kontrolą Spółki i nie jest ona odpowiedzialna za ich zawartość albo dalsze odesłania.


§14. Ochrona danych Użytkowników

14.1. Spółka, prowadzi bazę danych osobowych Użytkowników. Spółka jest administratorem danych osobowych które są przechowywane przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa i ostrożności.
14.2. Spółka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych Użytkowników.
14.3. Wypełnienie danych rejestracyjnych – oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Spółkę w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych, reklamowych.
14.4. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do aktualizacji swoich danych oraz do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
14.5. Użytkownikowi przysługuje prawo do aktualizacji swoich danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym zwłaszcza do zaprzestania wysyłania korespondencji o charakterze reklamowym.
14.6. Sprzeciw, o którym mowa w pkt.13.5., może być wniesiony w każdym czasie, poprzez wysłanie listu na adres siedziby Spółki lub w innej formie na którą wyrazi zgodę Spółka.Korespondencja może być wysyłana na adres: kontakt@expartner.info.


§ 15. Zmiany regulaminu oraz postanowienia końcowe

15.1. Spółka dokłada staranności w celu należytego działania Portalu.
15.2. Użytkownik nie może bez uprzedniej zgody Spółki przenieść jakichkolwiek praw wynikających z zawartej pomiędzy Spółką a Użytkownikiem umowy na osobę trzecią.
15.3. O zmianach w Regulaminie czy wprowadzeniu nowego regulaminu Portal zawiadomi Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej http://www.expartner.info - zakładka regulamin. Zmiany stają się skuteczne z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej, chyba że zastrzeżono w zmianach inaczej.
15.4. Okolicznościami wpływającymi na zmianę treści Regulaminu są w szczególności:a. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,b. wydanie orzeczenia (postanowienia, wyroku, decyzji) obligującego Spółkę do określonego zachowania się bądź zaniechania,c. siła wyższa, stan wyjątkowy, działania wojenne,d. wniesienia Spółki w formie aportu (wkładu niepieniężnego) do innej spółki prawa handlowego czy inne przekształcenia kapitałowe w ramach Spółki.
15.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w tym zwłaszcza prawa cywilnego.
15.6. Spółka wskazuje, iż zgodnie z wiążącym ją prawem może być zmuszona do przekazywania informacji organom państwowym w tym organom ścigania zwłaszcza dla potrzeb zwalczania przestępczości albo terroryzmy.
15.7. W przypadku przekształceń kapitałowych w Spółce lub też zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w tym w szczególności Portalu Użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby ich dane przekazane Spółce były także przetwarzane przez następcę prawnego lub uprawniony podmiot trzeci.
15.8. Jeżeli Spółka w określonym czasie nie korzysta z jakichkolwiek swoich praw wynikających z Regulaminu nie oznacza to, że z nich rezygnuje.
15.9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
15.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2015 roku zaś jego postanowienia stosuje się do chwili jego zmiany lub uchylenia.